24d' Octubre de 2016
POLÍTICA DE PRIVACITAT
Dret d'informació
Als efectes del previst en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, la Fundació Catalanista i Demòcrata -CatDem- informa l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per la Fundació Catalanista i Demòcrata -CatDem- i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió en relació amb els sol·licitants d'informació que han accedit a través dels formularis electrònics d'aquest lloc web o per mitjà de missatges de correu electrònic. El fitxer esmentat ha estat inscrit en l'Agència de Protecció de Dades.

Finalitat
Les dades que vostè facilita a la Fundació Catalanista i Demòcrata -CatDem- tenen com a finalitat gestionar la seva sol·licitud, facilitar-li la informació i/o serveis que sol·liciti.

Consentiment de l'usuari
L'ús dels formularis esmentats, així com la tramesa d'un correu electrònic, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació esmentats. Les dades no seran cedides a tercers. No obstant això, aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment, tot posant de manifest, per tant, el caràcter facultatiu i no obligatori del mateix.

Dret d'accés
Podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD. Per a la seva major comoditat, també podrà exercir els drets abans esmentats adreçant-se a la següent adreça de correu electrònic info@catdem.org. La pàgina web de la Fundació Catalanista i Demòcrata -CatDem- no utilitza tècniques de correu massiu, ni tampoc queden enregistrats els usuaris per una mera visita al nostre lloc web, tan sols tractarà la informació que l'usuari ens comuniqui per mitjà de correu electrònic.

Seguretat
La Fundació Catalanista i Demòcrata -CatDem- manté els nivells de seguretat de protecció de dades segons el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d'evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que vostè faciliti a la Fundació Catalanista i Demòcrata -CatDem- , sense perjudici d'informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Pel que fa a qualsevol tema relatiu a la protecció de dades de caràcter personal, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de la nostra adreça de correu electrònic: info@catdem.org.

Privacy Policy

Information rights
Acording to the Law regarding Personal Data protection, Fundació Catalanista i Demòcrata -CatDem- informs to its customers about the existence of an automated private file for the own use by Fundació Catalanista i Demòcrata -CatDem- and it is under its responsibility with the aim of performing the corresponding update and management about the people interested on information that have access to the site using electronic queries from this website or using e-mail messages. The mentioned file has been registered at the Data Protection Agency.

Purpose
All data that you provide to Fundació Catalanista i Demòcrata -CatDem- have the aim of managing your query, providing the information and/or services you request.

User consent
The use of the mentioned queries, as well as the sending of an e-mail, involves the consent of the sender for the automated treatment of the data included in the communication media pointed out. Data will not be handed over to third party individuals. However, such consent can be revoked at any time expressing, therefore, the optional nature but not its mandatory nature.

Right to access site.
Users can practice its right to access, modify, cancel and deny to the use of its personal data, under the terms and conditions from own LOPD (Law of Personal Data Protection). For your own benefit, you will also be able to exercise the rights previously mentioned notifying to the following email address : info@catdem.org
The Corporate website does not use "Spaming" techniques, and ocasional users are neither registered for simple visits to our website. Fundació Catalanista i Demòcrata -CatDem- will only deal with the information users provide by e-mail.

Security
Fundació Catalanista i Demòcrata -CatDem- keeps the protection security levels of your data acording to the Royal Decree 994/1999, from the 11th of June, in reference to the security measures of the automated data files containing personal data and has stablished all possible technical measures to avoid the lost, bad use, modification, non-authorized access and theft of the data you provide to Fundació Catalanista i Demòcrata -CatDem- taking into account we inform security measures in internet are never totally guaranteed.
Regarding to any issue related to personal data protection, you can contact us by our e-mail address info@catdem.org