18de Desembre de 2014
ÚLTIMES PUBLICACIONS
Informes
Informes | Antoni Tort i Bardolet 02/04/2014
L'informe "Èxit educatiu, inclusió social i immigració", d'Antoni Tort i Bardolet, presenta algunes consideracions pertinents a l'hora de valorar l'èxit de trajectòries i [...]
Informes
Informes | Tània Verge 03/12/2013
L'últim estudi que ha fet públic el Centre d'estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya indicava que l'interès polític de les dones és menor que el dels homes. També recollia [...]
Informes
Informes | Robert Casadevall 06/06/2013
"L'expressió «equilibri territorial» com a principi, o guia, de determinades polítiques a Catalunya (d'inversions, de finan- çament, d'organització territorial...) ha estat [...]
Informes
Cohesió social | Xavier Martínez Celorrio, professor de sociologia. Universitat de Barcelona 21/02/2013
"L'impacte d'una crisi tan colossal i incerta com l'actual exigeix una visió d'estat per part de totes les forces polítiques, sindicals i entitats civils, ja que el seu abast no [...]
Informes
Informes | Dra. M. Moragas Freixa 21/12/2012
"La oportunidad histórica de este momento requiere fomentar la cultura entendiéndola como cultivo personal y civilizador de la persona, cultivando la racionalidad y la voluntad [...]
Informes
Informes | Dr. Joan Ridao i Martín i Dra. M. Àngels Cabasés i Pique 21/12/2012
"El fracàs en l'aplicació de la DA 3a EAC és constatable per diferents motius. En primer lloc, perquè entre els anys 2007 i 2009 ha calgut negociar anualment una part de la [...]
Informes
Cohesió social | Samira Shaban 27/11/2012
"En cap cas una inadequació personal de les dones pot fer-se servir com a motiu que expliqui la manca de participació de les dones. En tot cas, les desigualtats estructurals en [...]
Informes
Cohesió social | Tània Verge 27/11/2012
 "Inclusió de les dones en la presa de decisions local: Cal institucionalitzar de manera correcta els processos participatius elaborant reglaments consensuats amb les [...]
Informes
Diàleg religiós | Jordi Puig i Martín 31/10/2012
Us presentem l'informe que Jordi Puig, especialista en sociologia de la religió, ha elaborat per la Fundació CatDem. Aquestes són algunes de les reflexions de [...]
Informes
Economia | Xavier Cuadras 31/07/2012
"Pel que fa a l'evidència empírica, la conclusió general de la literatura macroeconòmica és que la dimensió dels països no és un factor gaire rellevant per al creixement econòmic [...]